Poświęcenie strażnicy OSP 2013

Sierpień 25, 2013Autor BaS

 

Z kroniki jednostki OSP w Boroszowie


Mieszkańcy Boroszowa zawsze angażowali się do prac na rzecz lokalnej społeczności. Ze szczególną ofiarnością podejmowali działania mające na celu poprawienie własnego bezpieczeństwa. Do takich działań należało zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.


Kultywowano tradycje miejscowej jednostki ochotniczej straży pożarnej. Boroszowianie nie oczekiwali by coś im ofiarowano. Wiedzieli co jest dla nich ważne i ofiarnie realizowali ustalone cele. W ten sposób w 1967 roku powstał budynek obecnej strażnicy OSP. Obiekt wybudowano całkowicie w czynie społecznym. Z szacunkiem należy wspomnieć tych, którzy te szczytne cele wyznaczali i realizowali. Wielu z nich nie ma już pośród nas.


Z różnych przyczyn istniejąca w przeszłości jednostka OSP Boroszów została zlikwidowana. Różne koleje losu przechodził również nasz, tak piękny dzisiaj obiekt.Idea reaktywowania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Boroszowie ożyła na zebraniu wiejskim w dniu 09 marca 1995 roku. W skład komitetu założycielskiego powołano: Jerzego Famułę, pełniącego w tym czasie funkcję sołtysa oraz Marka Dropa i Janusza Stockiego. Uchwalono statut.


W dniu 28 listopada 1996 roku zarejestrowane zostało stowarzyszenie pod nazwą „Ochotnicza Straż Pożarna w Boroszowie”. Jednostka jest obecnie najmłodszą w gminie Olesno.


Z początkiem 1997 roku, Komenda Rejonowa Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie nadała numer operacyjny dla boroszowskiej jednostki OSP. Obliguje to jednostkę do uczestnictwa w każdym działaniu ratowniczym na wezwanie straży państwowej.Gmina Olesno zaczęła wyposażać jednostkę w niezbędny sprzęt. W 1997 roku przekazano między innymi ciągnikową przyczepę pożarniczą, prądownice, węże, rozdzielacz, toporki i ubrania bojowe. Później przekazano też używaną motopompę.

Ważnym wydarzeniem dla jednostki było pozyskanie w 2000 roku z zakładu ORAS w Oleśnie samochodu ŻUK, zaadaptowanego do celów pożarniczych.


Na dom strażaka przejęto ten oto budynek- wymagał on remontu. Prace rozpoczęto od naprawy pokrycia dachowego. By pozyskać środki na dalsze remonty, strażacy organizowali festyny dla mieszkańców. Działalność wspierała cała społeczność lokalna. Struktury OSP wzbogacała drużyna kobieca i chłopięca młodzieżowa.


Gmina wyposażyła jednostkę w: radiostację samochodową i dwie nasobne, motopompę pływającą, piłę do drewna, agregat prądotwórczy i wiele innych.
Widząc zaangażowanie strażaków, Gmina rozpoczęła etapami gruntowny remont obiektu. W 1998 roku wymieniona została brama garażowa. W 2000 roku wymieniono pokrycie dachowe. Strażacy całość ogrodzili. W kolejnym roku wymienione zostały okna, a w 2002 roku rozpoczęto remont sanitariatów i pomieszczeń gospodarczych. Prace kontynuowano w latach następnych.


W 2004 roku zawiązał się Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru jednostce OSP w Boroszowie. W dowód uznania za ofiarną służbę i pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej w swojej miejscowości oraz gminie Olesno, akt nadania sztandaru wydano w dniu 17 września 2006 roku przez Zarząd Wojewódzki Związku Ochotniczych straży Pożarnych RP w Opolu.

Boroszowscy druhowie uczestniczyli we wszelkich szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie. Swoje umiejętności podnosili też uczestnicząc w ćwiczeniach organizowanych corocznie przez Komendanta Gminnego OSP.

Przez cały czas nie ustawali także w staraniach o pozyskanie samochodu z autopompą. W ramach prowadzonej działalności statutowej gromadzili środki finansowe. Zaangażowanie wszystkich mieszkańców wyszło poza granice kraju. Mieszkający w Niemczech, a związany rodzinnymi więzami z Boroszowem Herbet Schneider „wypatrzył” odpowiedni samochód. Był to średni samochód pożarniczy MAGIRUS DEUTZ rocznik 1979 z autopompą o wydajności 1.600 litrów na minutę i beczką o pojemności 2,5 tysiąca litrów. Samochód wraz z wyposażeniem w sprzęt pożarniczy został zakupiony w dniu 10 czerwca 2010 roku przez uszczęśliwionych strażaków z Boroszowa za kwotę 1.650 euro.

Gmina Olesno zaakceptowała ten zakup. Boroszowski samochód pożarniczy Magirus Deutz GBA 2,5/16, numer rejestracyjny OOL 26WW zarejestrowano i przyjęto na stan gminy Olesno. W dniu 22 października 2011 roku przekazano go do użytkowania przez jednostkę OSP w Boroszowie. Ponieważ nie mieścił się w istniejącym boksie garażowym podjęto decyzję o rozbudowie strażnicy. Z budżetu gminy Olesno przydzielono na ten cel pieniądze w kwocie ponad stu tysięcy złotych. Wspierani przez mieszkańców strażacy dołożyli swoją pracę.Podkreślić należy, że istotny wkład w rozbudowę i porządkowanie strażnicy OSP wniosły pozostałe działające w miejscowości organizacje. Przeznaczyły na ten cel większość przyznawanych im środków finansowych, z Gminy.

- Fundusz sołecki na kwotę ok. 25 tys. zł

- Fundusze Grupy Odnowy Wsi na kwotę ok. 12 tys. zł


Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Poświęcany w dniu dzisiejszym obiekt wpłynie nie tylko na poprawę komfortu życia i poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Uatrakcyjni wizerunek całej miejscowości.Trudno wymienić wszystkich zasłużonych w dziele powstawania nowej boroszowskiej strażnicy. Zdecydowanie, szczególne podziękowania należy skierować pod adres Pana Sylwestra Lewickiego, burmistrza miasta i gminy Olesno. Obecnie jednostka ochotniczej straży pożarnej w Boroszowie liczy (stan na dzień 01.01.2013 r.): 40 członków czynnych w wieku od 18. do 65. lat, w tym pięć kobiet, oraz 13 wspierających i dwóch honorowych. Strażacy inicjują i aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz lokalnej społeczności.


Prowadzą także działalność kulturalną we współpracy z innymi organizacjami.

Słuszność starań boroszowskich strażaków o nowoczesny specjalistyczny samochód potwierdza fakt, iż nowo zakupiony samochód pożarniczy pozwolił już na uratowanie budynku płonącego w Boroszowie po uderzeniu pioruna.


Boroszowscy druhowie są aktywni w każdych poczynaniach. Są inicjatorami wielu prac społecznie użytecznych. Dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Uczą i wychowują. Ofiarnością i zaangażowaniem spłacają pokładane w nich zaufanie. Dowiedli już, że inwestowanie w ich jednostkę nie zostanie zmarnowane.foto. Norbert Krawczyk