Dębowa  GwiazdaAutor Administrator

Styczeń 13, 2019 r.
bowa gwiazda – medal przyznawany osobom działającym na rzecz rozwoju, popularyzacji i dobrobytu mieszkańców miejscowości Boroszów. Ustanowiony w grudniu 2012 roku. Fundatorem i nominującym do przyznania „dębowej gwiazdy” jest Stanisław Banaśkiewicz – obserwator rozwoju Boroszowa i życia mieszkańców od 1965 roku. Od 2008 roku jako dziennikarz tygodnika „Kulisy Powiatu Kluczbork-Olesno”.
Dębowa gwiazda to krążek z wyprofilowanego drewna dębowego o średnicy 85 milimetrów.
Na awersie umieszczono wykonany złotymi literami napis „BOROSZÓW – DĘBOWA GWIAZDA”. Pośrodku, na złotym tle przedstawiono wizerunek dłoni podtrzymującej dwa dębowe liście z dwoma żołędziami. Liście symbolizują Boroszów dawny i współczesny, a żołędzie, jego byłych i obecnych mieszkańców. Wokół wpisano kategorię za którą przyznaje się medal oraz rok nadania.
Na rewersie, umieszczono łacińską sentencję „PER ASPERA AD ASTRA" - przez cierpienie do gwiazd. Pośrodku, na złotym tle wpisano imię i nazwisko wyróżnionego oraz kolejny numer medalu z ozdobnikiem w dolnej części.
Ustanowienie lokalnego odznaczenia zaakceptował Aleksander ŚWIEYKOWSKI, redaktor naczelny tygodnika „Kulisy Powiatu Kluczbork-Olesno”, a jako Senator RP objął inicjatywę swym patronatem.

Czas to ludzie, bo to ludzie tworzą czasy dobre i złe (św. Augustyn).

Jednym z symboli Boroszowa są dęby. Przez pewien czas w historii miejscowości, używano nazwy „ALTENEICHEN”tj. Stare Dęby. Do dziś w Boroszowie rośnie ich wiele, w tym sześć  stanowiących pomniki przyrody. Dąb jest symbolem siły, wytrzymałości i hartu ducha. Cechami takimi obdarzeni są też mieszkańcy Boroszowa. W przeszłości, wieniec z dębowych liści mogli nosić ludzie cechujący się męstwem i dzielnością. Dziś ludzie o podobnych cechach będą mogli legitymować się „Dębową Gwiazdą”. Wyróżnieni, to połączeni wspólną historią i tradycją mieszkańcy. „Dębowa Gwiazda” będzie świadczyć o Ich zasługach, w pracy dla wspólnego dobra. Pracy, która niesie radości ale też cierpienie. Będą strażnikami tych wartości, które nie bacząc na trudności, czynią życie bliźnich lepszym, piękniejszym i bogatszym. Dowodząc, że krótki okres życia jest dostatecznie długi na to, aby żyć dobrze i uczciwie.

Stanisław Banaśkiewicz   Boroszów, dnia 02 grudnia 2012 roku

Wszystko umiera, tylko pamięć dobrych uczynków nie ginie
                                                                                                                                                               (Napoleon)

DĘBOWA GWIAZDA 2012


            Dekorowane przez senatora Świeykowskiego panie, były wyraźnie wzruszone.
Laureatki medalu "Dębowa Gwiazda" w roku 2012  /od lewej/ Agnieszka Krawczyk, Anna Stencel, Teresa Pacek

KATEGORIA ZDROWIE

Teresa Pacek – urodziła się w 1944 roku. Po zawarciu związku małżeńskiego, od 1965 roku zamieszkała w Boroszowie. Przez 35. lat pracowała w wyuczonym zawodzie pielęgniarki. Przez cały czas związana z ziemią oleską. Pracowała w przychodni lekarskiej w Kozłowicach oraz szpitalach w Gorzowie Śląskim i Oleśnie, skąd w 1999 roku odeszła na emeryturę. Swą pracę traktowała jak misję. Także w czasie wolnym od pracy. Po pomoc przychodzili do niej mieszkańcy Boroszowa i pobliskich: Biskupic, Skrońska, Jam, Kozłowic. Przyjeżdżali także mieszkający dalej. Zdarzyło jej się odbierać poród gdy auto dowożące kobietę do szpitala zepsuło się. Nikomu nie potrafiła odmówić pomocy. Do chorych jeździła rowerem, później motorowerem. Często chodziła pieszo, nawet w nocy gdy wymagał tego stan pacjenta. Robiła zastrzyki, stawiała bańki, opatrywała rany, służyła fachową poradą. W tym czasie nie było jednorazowych strzykawek i nowoczesnych leków. Przed zastrzykiem należało zrobić próbę i czekać na jej wynik. Strzykawki i igły wygotować. Poznawała rodziny chorych spędzając w ich domach wiele godzin. Wielokrotnie „załatwiała” chorym miejsce w specjalistycznych katowickich szpitalach, gdzie uczyła się zawodu. Potrzebującym pomagała jeszcze jako emerytka. Rozbudowa i ułatwiony dostęp do opieki medycznej, zwolniły ją z tego moralnego obowiązku. Swą jakże często bezinteresowną posługą zasłużyła na wyróżnienie "Dębową Gwiazdą" z numerem pierwszym.


 
KATEGORIA PROMOCJA

Anna Stencel urodziła się w 1929 roku. Przez cały czas mieszka w Boroszowie. Sztuki komponowania i układania koron dożynkowych nauczyła się od swojej mamy. Gdy miała 34. lata samodzielnie wykonała swą pierwszą koronę. Początkowo korony dożynkowe były elementem dożynek parafialnych. Później także gminnych. Dotychczas sześciokrotnie jej korony zajmowały pierwsze miejsce na gminnych uroczystościach dożynkowych, pierwszy raz w Łowoszowie. Ostatnim sukcesem było zajęcie pierwszego miejsca na dożynkach gminnych 2012 roku w Wysokiej. Korony zawsze oznaczone były tablicą z nazwą miejscowości Boroszów. W dwutysięcznym roku, z koroną, Boroszowianie byli nawet na Górze Świętej Anny. Pani Anna podkreśla, że działa w imieniu wioski i nie oczekuje by wskazywano ją jako autorkę ewentualnego sukcesu. Zdarzało się, że z innych wsi wypożyczano jej koronę i tam była wyróżniana. Kiedyś wszystko robiła sama. Wybierała zboża i rowerem zwoziła snopy do stodoły. Wypatrywała gdzie rośnie jarzębina, kwiaty i dorodne owoce do przystrojenia. Obecnie coraz częściej pomagają jej osoby młode, chętne do przyuczenia się tej trudnej sztuki. Z okazji czterdziestolecia społecznej działalności cała wieś zorganizowała dla A.Stencel przyjęcie. Były prezenty, życzenia od burmistrza, zabawa i dedykacja w radiowym koncercie życzeń. O czterdziestej piątej rocznicy także mieszkańcy pamiętali. Pani Anna nie poddaje się i zapewnia, że dopóki starczy jej sił, będzie robiła korony promujące miejscowość stanowiącą jej małą ojczyznę. Ukoronowaniem jej dotychczasowych sukcesów stał się medal "Dębowa Gwiazda" z numerem drugim.
KATEGORIA PRACA

Agnieszka Krawczyk – urodziła się w w 1936 roku. Wraz z mężem Pawłem prowadziła duże gospodarstwo rolne. Praca na roli wymagała w tamtych czasach znacznie większego wysiłku niż obecnie. Nie mieli ciągnika i nowoczesnych maszyn. Siłę pociągową stanowiły konie. W obejściu było dużo innych zwierząt hodowlanych. Podążając za zmieniającą się powojenną rzeczywistością, rozbudowywali dom mieszkalny i zabudowania gospodarcze. Wychowywali małe dzieci. W roku 1966 Pawła Krawczyka wybrano na sołtysa. Urząd ten sprawował przez 28 lat. Obowiązków gospodarskich nie ubyło, a prac „urzędowych” przybyło wiele. Wiele wykonywanych wcześniej czynności spadło na małżonkę. Ziemia nie mogła czekać, podobnie trzoda. Bywało tak, że mąż jechał do urzędu załatwiać sprawy wsi i mieszkańców, a pani Agnieszka zaprzęgała konie i jechała na pole. Zajmowała się prowadzeniem domu, wychowaniem synów, sprzątaniem po odwiedzających męża interesantach. Wykazywała duże zrozumienie i tolerancję. Mąż inicjował i wykonywał prace społecznie użyteczne, a ona pilnowała domowego budżetu by kupić ciągnik i maszyny. To z jednej strony wyrzeczenia, z drugiej zaś świadomość, że będzie lżej. Pod „rządami” sołtysa zmieniała się wieś. Pod „baczeniem” małżonki rozkwitało gospodarstwo. Agnieszka i Paweł Krawczykowie stworzyli gospodarstwo, które z dumą mogli przekazać synowi. Pawła wielokrotnie wyróżniano i odznaczano za pracę na rzecz lokalnej społeczności. Nadszedł czas by również pani Agnieszka została odznaczona za swoje poświęcenie. Otrzymała medal „Dębowej Gwiazdy” z numerem trzecim. Stanowi to symboliczne wyróżnienie także tych wszystkich współmałżonków, którzy przejęli na siebie podwójny trud. Trud umożliwiający pracę dla innych potrzebujących.


Do gratulacji pierwszym laureatkom nowo ustanowionego odznaczenia, dołączył Sylwester Lewicki, burmistrz Olesna.

DĘBOWA GWIAZDA 2013

W dniu 25 sierpnia 2013 roku kolejny raz, wręczono medal "Dębowa Gwiazda" wyróżniającym się osobom. Tym razem medale zostały wręczone w czasie dożynek gminnych w miejscowości Biskupice (fot. 67-70). Tak jak w roku ubiegłym akcję objął patronatem Senator RP Aleksander Świeykowski. On też wręczył medale i upominki osobom wyróżnionym.

KATEGORIA SPOŁECZNIK

Jan MOCZYGEMBA - urodził się w 1954 roku.  Społecznik z Boroszowa. Skromny i bezinteresowny. Jest mistrzem stolarskim. Posiada też wiele innych umiejętności, które czynią go "rozchwytywanym fachowcem". Od lat wyróżniał się w pracy na rzecz społeczności lokalnej. Wspominał o nim, w swoim historycznym opracowaniu ksiądz Bernard Joszko jako o wykonawcy szeregu prac remontowych w kościele.  Pracował we wszystkich wiejskich organizacjach tj. Radzie Sołeckiej, Radzie Parafialnej, Komisji Rewizyjnej Ochotniczej Straży Pożarnej. Bezinteresownie pomagał potrzebującym. Jest niezbędny gdy trzeba naprawić przydrożny krzyż, ale też wtedy kiedy trzeba wymienić przegnitą deskę w podłodze wiejskiej świetlicy. Nie odmówił też np. podwiezienia potrzebujących do lekarza bądź apteki. Chętnie dzielił się swą wiedzą i możliwościami „warsztatowymi”. Mimo wszechstronnego zaangażowania zawsze znajduje czas by porozmawiać z innymi. Jest skarbnicą wiedzy o ludziach i ciekawych miejscach. Najlepiej podsumowała go jego matka "Janek nie ma czasu ale też nigdy nikomu nie odmówił pomocy". Te cechy czynią J.Moczygembę szczególnie zasłużonym dla lokalnej społeczności i godnym wyróżnienia medalem "dębowej gwiazdy".


Odznaczony Jan Moczygemba (trzeci z lewej)

KATEGORIA HISTORIA

Bernard JOSZKO - urodzony w 1947 roku. proboszcz miejscowej parafii. Pochodzi z Olesna. Doskonale poznał ziemię oleska i jej mieszkańców. Wyrozumiały i cierpliwy. W czasie swej kapłańskiej posługi wysłuchał wielu wspomnień. Może lepiej niż inni dostrzegał kruchość życia i ludzkie przemijanie. Widział też jak szybko zapomina się o ludziach i ich uczynkach. Zdecydował by utrwalić wspomnienia o historycznych wydarzeniach. Historyczne opracowania stały się najpierw tematem pracy magisterskiej, a później doktorskiej. Historyczne wspomnienia mieszkańców pogłębiał badaniami w archiwach kościelnych i państwowych. W swoich historycznych opracowaniach przypomniał między innymi o dziejach ziemi boroszowskiej i jej byłych mieszkańcach i właścicielach. Wiele wydarzeń udokumentował zdjęciami. Tym samym wizerunki z przeszłości pobudzają wyobraźnię  i zainteresowanie swoim regionem. Przywrócił mieszkańcom wiedzę o ich „korzeniach”, dumę z bycia Boroszowianinem. Te wartości uzasadniają szczególne wyróżnienie księdza Bernarda.KATEGORIA PERZYJACIEL

Herbert SCHNEIDER (błędna pisownia imienia powyżej nie zawiniona przez autora) - urodzony w 1938 roku. Emeryt mieszkający w Eggenstein - Leopoldshafen (Niemcy). Związany z Boroszowem sentymentem i więzami rodzinnymi. Boroszowscy strażacy ochotnicy poinformowali go o zamiarze kupna używanego samochodu strażackiego. Udało mu się taki samochód wyszukać w Niemczech. Wynegocjował korzystną cenę. Samochód sprowadzono do Boroszowa. Już po krótkim czasie, samochód wykorzystano przy gaszeniu pożaru w miejscowości. Uratowano zabudowania po uderzeniu pioruna. Wywołało to spory entuzjazm pośród miejscowych społeczników. Zintegrowało mieszkańców. Zaktywizowało młodzież. Zmusiło do rozbudowy strażackiej remizy. Działania integracyjne uwieńczyła w dniu 24. sierpnia uroczystość poświęcenia nowo zmodernizowanej strażnicy. Swoimi działaniami zasłużył na miano "przyjaciela Boroszowian", w tej kategorii został też wyróżniony.


Herbert Schneider z pewnym wzruszeniem odebrał "dębową gwiazdę".  Wiekowe dęby z Boroszowa wspominała jego matka. Umiejscawiała je przy starym drewnianym kościółku. Ma nadzieję, że w miejsce wyciętych dębów zostaną posadzone nowe - co nawiąże do historycznej tradycji miejscowości.Pamiątki z Boroszowa - kawałek dębowego klocka z zegarem symbolizującym zarówno teraźniejszość jak i upływ czasu, wręczono: Janowi Kusowi, staroście oleskiemu, Włodzimierzowi Kieratowi, wójtowi gminy Radłów oraz Rudolfowi Stefanowi, sołysowi z Biskupic.
DĘBOWA GWIAZDA 2014

W dniu 17 grudnia 2014 roku kolejny raz, wręczono medal "Dębowa Gwiazda" wyróżniającym się osobom. Tym razem medale zostały wręczone w czasie spotkania opłatkowego dla aktualnych i byłych mieszkańców Boroszowa. Medale n/w wręczył działający z ramienia tygodnika Kulisy Powiatu Stanisław Banaśkiewicz: 

KATEGORIA SPOŁECZNIK


Krystyna KAJDA - gospodyni z Boroszowa. Piastująca aktualnie funkcję Lidera Grupy Odnowy Wsi. Już jako nastolatka wyróżniała się w działalności na rzecz społeczności lokalnej. Współorganizowała zabawy i imprezy rozrywkowe dla mieszkańców. Później przez kilka lat opiekowała się "wiejskim klubem" odpowiadając za działalność kulturalno-oświatową dla mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych. Dbała o tradycje i historyczne wartości lokalne. Swą pracowitością, zaangażowaniem, otwartością i negocjacyjnym talentem potrafiła zjednywać innych do współpracy. To dzięki tym cechom została LIDEREM powstającej Grupy Odnowy Wsi. Wpłynęła na stworzenie szerokiego frontu społecznego zaangażowania. Mieszkańcy wchodzący w skład różnych organizacji zaczęli współpracować, tworząc wiele wspaniałych dzieł zasługujących na uznanie władz lokalnych. To ułatwiało pozyskiwanie środków, które pozwalały na realizację ambitnych zamierzeń. K.Kajda swoim niezłomnym zaangażowaniem zasłużyła na trwałe zapisanie Jej w historii miejscowości jako wyróżnionej "Dębową Gwiazdą" w kategorii społecznik.
KATEGORIA EKOLOGIAAndrzej GRABIŃSKI - Jako syn gospodarza, od najmłodszych lat miał styczność ze zwierzętami i przyrodą. Mimo, że nie pamiętał już czasów kiedy na terenie każdego niemal gospodarstwa rolnego znajdowała się pszczela pasieka, swoje szczególne zainteresowania skierował na pszczoły. Docenił ich niezbędność w ludzkim życiu. Zafascynowała Go biologia pszczół, ich skomplikowana struktura społeczna, pracowitość, organizacja i umiejętności. Stworzył własną pasiekę, którą rozbudował
i zajmuje się pszczołami rezygnując z wielu letnich rozrywek. Pszczoły wymagają stałego nadzoru ze strony "opiekuna". Popularyzując pszczelarstwo przyczynia się do zwiększenia ekologicznej świadomości w swoim otoczeniu. Stał się najmłodszym pszczelarzem w okolicy. Podtrzymuje też tradycje kultywowane niegdyś przez rolników i sadowników. W pełni zasługuje na wpisanie do grona wyróżnionych "Dębową Gwiazdą".
DĘBOWA GWIAZDA 2015


W dniu 18 grudnia 2015 roku kolejny raz działający z ramienia tygodnika Kulisy Powiatu Stanisław Banaśkiewicz, w czasie spotkania opłatkowego dla aktualnych i byłych mieszkańców Boroszowa wręczył medale "Dębowa Gwiazda" wyróżniającym się osobom.

KATEGORIA SPOŁECZNIKAniela GORZOŁKA – już od wczesnej młodości pracowała społecznie na rzecz lokalnej społeczności. Solidna, pracowita, z dużym talentem organizatorskim i obdarzona zaufaniem współmieszkańców. Od grudnia 2009 roku współtworzyła Grupę Odnowy Wsi, która zmieniła obraz Boroszowa. Nastąpił dostrzegalny proces integracji mieszkańców. Pełni pieczę nad finansami Grupy ale też chętnie współuczestniczy w działaniach integracyjnych. Mimo licznych własnych obowiązków nadal aktywnie inicjuje i uczestniczy w pracach na rzecz Boroszowian. Jej dzieci Katarzyna, Krzysztof i Aneta, nauczone przykładem, są aktywnymi uczestnikami poczynań na rzecz współmieszkańców. Przodując w pracy społecznej na rzecz swojej miejscowości i jej mieszkańców w pełni zasłużyła na wyróżnienie w kategorii "społecznik". 
KATEGORIA PRZYJACIEL

Piotr GRUSS – znany i uznany artysta malarz z Kluczborka. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Autor wielu prac w stylu na granicy realizmu i abstrakcjonizmu, o różnorodnej tematyce. Popularyzuje między innymi piękno ziemi kluczborskiej i oleskiej. Jego prace wystawiano na wielu wystawach krajowych i zagranicznych także w oleskim i kluczborskim muzeum. Są ozdobą wielu, nie tylko prywatnych zbiorów. W sierpniu 2010 roku namalował drewniany, zabytkowy kościół pw. Marii Magdaleny w Boroszowie w otoczeniu pomnikowych dębów. Praca promuje miejscowość, a autor przekazał ją na rzecz mieszkańców. Swoją pracą przyczynił się do promowania miejscowości, a przekazując ją nieodpłatnie na rzecz mieszkańców zasłużył na miano "przyjaciela Boroszowian".

KATEGORIA PROMOCJA

Norbert KRAWCZYK – przez wiele lat współpracował z sołtysem przy organizowaniu imprez popularyzujących Boroszów. Dokładny i solidny. Przyjął nadzór nad sprzętem stanowiącym współwłasność mieszkańców. Konserwuje go i utrzymuje w gotowości do wykonywania prac porządkowych na terenie miejscowości. Przyczynia się tym samym do należytego jej wizerunku. Sam także włącza się do wykonywania tych prac. Od lat przygotowuje szopkę bożonarodzeniową w miejscowym kościele. Z dużym zaangażowaniem włączył się do dokumentowania bieżących wydarzeń i popularyzowania ich na cieszącej się dużym zainteresowaniem obecnych i byłych mieszkańców stronie internetowej. W swych działaniach wspierany przez żonę Sylwię oraz syna Damiana i synową Nikolę. W swoich poczynaniach zawsze kieruje się kreowaniem pozytywnego wizerunku Boroszowa czym zasłużył na wyróżnienie w kategorii "promocja". 


DĘBOWA GWIAZDA 2016

W dniu 20 grudnia 2016 roku kolejny raz działający z ramienia tygodnika Kulisy Powiatu Stanisław Banaśkiewicz, w czasie spotkania opłatkowego dla aktualnych i byłych mieszkańców Boroszowa wręczył Ewie WIECZOREK medal "Dębowa Gwiazda" w kategorii społecznik.
Ewa WIECZOREK pracując na rzecz ochotniczej straży pożarnej i grupy odnowy wsi w Boroszowie dała się poznać jako osoba rzetelna i sumienna, zaangażowana w działaniach na rzecz społeczności lokalnej. Poznała mieszkańców i ich potrzeby, zdobyła zaufanie. W 2010 roku wybrana na urząd sołtysa. Wykazała się talentem organizatorskim połączonym z umiejętnością tworzenia międzyludzkich więzi. W czasie sprawowania urzędu wieś wypiękniała, a mieszkańcy osiągnęli wiele sukcesów promujących miejscowość.Nie wyróżniono nikogo odznaką „Dębowa Gwiazda” za 2017 rok.

W związku za zmniejszeniem zaangażowania w pracach samorządu wiejskiego w Boroszowie nie posiadam wystarczającej wiedzy o osobach przejawiających szczególne zaangażowanie będące kryterium przyznawania wyróżnienia. Mimo tego, że już w 2016 roku sugerowałem, że jako współpracownik tygodnika KULISY POWIATU Kluczbork-Olesno zrzekam się patronatu nad tą formą promowania miejscowości i zasłużonej dla niej osób, przedstawiciele samorządu nie wykazali zainteresowania jego kontynuacją. Nikt nie wystąpił o przekazanie praw autorskich.

Stanisław Banaśkiewicz


Zamknięcie tygodnika Kulisy Powiatu jest równoznaczne z utratą patronatu dla inicjatywy przyznawania wyróżnienia w formie medalu "Dębowa Gwiazda".


POWRÓT